КҮЛКИ ШЕБЕРИ

Усы жыл 2-июнь күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халық артисти, Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты Шамурат Өтемуратовтың туӯылғанының 90 жыллығына бағышланған еслеӯ кешеси болып өтти.
Қарақалпақстан Республикасы Мәденият министрлиги, Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театры тәрепинен шөлкемлестирилген илажда Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген мәденият хызметкери А.Жүзимбетов, Өзбекстан халық артисти, Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты Н.Аңсатбаев, академик Ж.Базарбаев, Қарақалпақстан халық жазыӯшысы М.Нызанов ҳәм басқалар шығып сөйлеп, күлки шебериниң республикамыздың көркем өнерин, соның ишинде театр ҳәм кино тараӯын раӯажландырыӯдағы узақ жыллық жемисли мийнетине тоқтап өтти.
Ҳақыйқатында да, Шамурат Өтемуратов халқымыздың сүйикли актёрларынан бири болды. 1955-жылы Ташкент мәмлекетлик театр ҳәм сүӯретшилик институтын питкерип келгеннен кейин ҳәзирги Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында актёр болып жумыс баслады ҳәм өмириниң ақырына шекем усы жерде мийнет етти.
Өзиниң өмири даӯамында қарақалпақ сахнасында өлмес образлар дөретти. Оны халқымыз комик актёр сыпатында биледи ҳәм ҳүрмет етеди. Солай да болса, қайсы жанрдағы роль берилсе де шеберлик пенен атқарып шығатуғын еди. Олардан «Скапенниң ҳийлеси»ндеги Скапен, «Раӯшан»дағы Саттар, «Бердақ» драмасындағы Қутым суӯпы, «Ғәрип ашық» тағы Молла, «Сүймегенге сүйкенбе» де Шыраз молла, «Келин»де Дарымбет, «Жаралы жүреклер»деги Сапар ата, «Өжет»те Мәтирза, «!зирейлини алдаған адам» спектаклиндеги !лемдер. «Аты өшсин»де Тессаферин ҳәм басқа да образларын атап өткен орынлы.
Ш.Өтемуратов Қарақалпақстан радиосындағы «Тикенек» сатиралық журналының, Қарақалпақстан телевидениесинен берилетуғын телевизиялық миниатюралар театрының тийкарын салыӯшылардан бири болды.
«Қарақалпақфильм» киностудиясы тәрепинен сүӯретке алынған «Танк» фильми оның даңқын пүткил елимизге танытты. Бүгинги күни оны сүйип тамаша етпейтуғын адамның өзи жоқ. Сонлықтан да, өмирин қарақалпақ көркем өнериниң раӯажланыӯына, көплеген талантлы шәкиртлер таярлаӯға жумсады.
Оның театр өнерин раӯажландырыӯда қосқан үлеси ӯақтында ылайықлы баҳаланды. 1957-жылы «Қарақалпақстан Республикасына хызмет көрсеткен артист», 1963-жылы «Қарақалпақстан халық артисти», 1977-жылы «Өзбекстан халық артисти» ҳүрметли атақлары менен сыйлықланған болса, 1986-жылы оған Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлық берилди.
—Шамурат Өтемуратов ҳақыйқый талант ийеси еди,—деп еске алады бирге оқыған дослары атынан сөзге шыққан, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген мәденият хызметкери Аманияз Жүзимбетов.- Сонлықтан да жоқары оқыӯ орнын питкерип келгеннен соң еки жылдан кейин ол «Қарақалпақстан Республикасына хызмет көрсеткен артист» ҳүрметли атағына миясар болды. Оның театр сахнасындағы, кинодағы атқарған рольлери арадан қанша жыллар өтсе де умытылмайды, халқымыздың жүрегинде мәңги сақланады.
Илажда Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театры, Қарақалпақ мәмлекетлик Жас тамашагөйлер театры, Қуӯыршақ театры жәмәәтлери, Өзбекстан көркем өнер ҳәм мәденият институты Нөкис филиалы студент жаслары тәрепинен ол атқарған рольлерден үзиндилер көрсетилди.
Қарақалпақстан хабар
агентлиги
Таптырмас талант ийеси Шамурат Өтемуратов ҳаққында шайырларымыз тәрепинен көплеген қосықлар жазылған. Белгили күлки устасы, комик актёрға арнап еле де қәлемлер тербетиле береди. Сиз әзийз оқыӯшыларымызға Қалбай Тәңирбергеновтың сахна пидайысының естелигине бағышланған қосығын усынбақтамыз.
УСТАЗДЫ ЕСЛЕП
Жасаӯ ушын келгенинде дүньяға,
Адам танылады тек иси менен.
Болсын мәйли, ҳәммеси де зияда,
Бул өмир татлы қой күлкиси менен.

Болдың сол күлкиниң устасы өзиң,
Халқыңының кеӯлине нурлар тараттың.
Ҳәммени күлдирип ҳәр айтқан сөзиң,
Сен өзине бийтәкирар жол жараттың.

Жаратпадың масқарапаз болғанды,
Тек ғана ҳақ сөзлер менен күлдирдиң.
Ҳақыйқатты айттың, қоспай жалғанды,
Қулақларға алтын сырға илдирдиң.

Халық сени көрсе қуӯат алғандай,
Қолларын шаппатлап қарасар еди.
Ынтығысып, күлкиден бос қалғандай,
Тағы еситиӯге таласар еди.

Болар едиң бүгин тоқсан жасыңда,
Алламыз өзине минәсип таӯды.
Ярым әсир театр сахнасында,
Хызмет еттиң, билмей қарып-шаршаӯды.

Жүз жылда бир келер өзиңдей инсан,
Қәдири жоқ екен қолдағы бардың.
КЈзлерге тиридей көринип турасаң,
Жүреклерде мәңги жай таіып қалдың
Қалбай
ТӘҢИРБЕРГЕНОВ

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды. Міндетті өрістер * таңбаланған