madeniyat

«ӨЗБЕКСТАН ҚАҲАРМАНЫ» АТАҒЫН БЕРИӮ ҲАҚҚЫНДА ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ ПӘРМАНЫ

Мәмлекетимиздиң экономикалық потенциалын беккемлеӯ, оның дүнья көлеминдеги абыройын жоқарылатыӯ, Ӯатанымыздың абатлығын, турмысымыздың абаданлығын тәмийинлеӯ бағдарындағы